Skip to content

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://zwangerennu.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zwanger en nu. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De artikelen en informatie op zwangerennu.nl zijn niet bedoeld als medisch advies. Neem bij gezondheidsklachten, vragen over uw gezondheid of die van uw kindje altijd contact op met uw verloskundige of huisarts. 

Geen garantie op juistheid

Zwanger en nu streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Zwanger en nu sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Zwanger en nu, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Zwanger en nu te kunnen raadplegen. Zwanger en nu is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Zwanger en nu verkregen is.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Deze website bevat links naar websites die niet door Zwanger en nu worden beheerd. Zwanger en nu neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of het functioneren van deze sites. 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op https://zwangerennu.nl is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zwanger en nu is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Zwanger en nu.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://zwangerennu.nl/ op deze pagina.